Veilig omringd

Het JOY-platform

Een positief evenwicht met focus op de rechten, het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in België tijdens en na Covid-19.

Een initiatief van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force en partners.

Snel naar

Interactief ontwikkelingslogo

Ontdek aan de hand van ons interactief logo welk effect de Covid-19 crisis had, en nog steeds heeft op de verschillende ontwikkelingsdomeinen van kinderen en jongeren.

Sluit je aan bij de campagne

Sluit je aan en verspreid JOY zodat we allen kunnen samenwerken in de brede verspreiding, maatschappelijke zichtbaarheid en het centraal stellen van kinderen en jongeren.

JOY publicaties

Het verspreiden van boodschappen, persberichten, bevragingen en andere publicaties om het brede JOY doel te ondersteunen en de stem van kinderen en jongeren te versterken.

Doel van de campagne

Covid-19 zal nog een hele tijd in onze maatschappij aanwezig blijven. Risico’s op besmetting kunnen, net zoals alle andere risico’s in ons leven en in de maatschappij, niet volledig worden weggenomen. Het blijft dan ook uiterst belangrijk dat de algemene richtlijnen en preventieve maatregelen strikt  opgevolgd worden.

Met JOY willen we een positieve tegenbalans bieden door de focus voor kinderen en jongeren te leggen op het belang en de voordelen van een adequate ontwikkeling, in al zijn aspecten, in hun groei naar een zo gezond en gelukkig mogelijke volwassenheid.

Dit vraagt niet alleen dat kinderen en jongeren een gezicht en een stem krijgen in het ganse Exit-verhaal maar ook dat zowel angst en onzekerheid in de maatschappij als de professionele omkadering worden verminderd, en zelfs indien mogelijk worden weggewerkt.

Professionele samenwerking en het bundelen van krachten van alle instanties die met kinderen en jongeren begaan en bezig zijn, is hierin een cruciale voorwaarde.

Het doel is de opzet van een lange termijn campagne en een bewustmaking om zowel binnen deze Covid-19 en Exit-periode als nadien op een duurzame wijze de rechten en het welzijn van kinderen bij elke beslissing op elk niveau centraal te zetten en te houden. Hiervoor maken we gebruik van ons JOY-logo dat iedereen via de logo-tool kan gebruiken en mee helpen te verspreiden om de bewustmaking rond kinderen en jongeren breed zichtbaar te maken in onze maatschappij.

Want kinderen en jongeren zijn onze toekomst!

Wetenschappelijk pediatrisch platform

JOY biedt naast een positieve campagne een steeds ontwikkelend kennisplatform dat de bestaande initiatieven verbindt en heldere wetenschappelijk onderbouwde informatie aanbiedt omtrent COVID-19 bij kinderen en jongeren. JOY wil de angst en onzekerheid in de sociale en professionele omgeving van kinderen en jongeren wegnemen of in ieder geval verminderen.

Het platform zal als positief draagvlak focussen op het belang van de verschillende ontwikkelingsvelden voor het psychosociaal welzijn van het kind en een antwoord bieden op de vragen waar zowel ouders, kinder- en jeugdwerkers, zorgverstrekkers als leerkrachten mee worstelen.

“Kinderen betalen een hoge prijs tijdens deze gezondheidscrisis. De gevolgen die de voorzorgsmaatregelen op hun ontwikkeling hebben, niet alleen nu maar mogelijk zelfs levenslang, staan niet in verhouding tot de plaats die kinderen innemen in deze pandemie. Slaapproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, stress, verlies en toename van eetlust, schoolmotivatie- en concentratieproblemen, het zijn zorgwekkende symptomen waar net de meest kwetsbare groep sneller naar doorschiet. Er werd te veel gefocust op de risico’s en het koste wat kost minimaliseren hiervan. We willen met JOY vooral de nadruk leggen op het belang en positief effect van sport, school, hobby’s en activiteiten, vrienden en familie op het welzijn van kinderen. We moeten niet enkel de infectierisico’s in acht nemen, maar naar een goed evenwicht zoeken want al deze aspecten zijn cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van een kind. We zijn alvast blij dat de overheid geen strengere maatregelen heeft aangekondigd voor kampen en speelpleinwerking, want deze soort ontspanning is onontbeerlijk voor het welzijn van kinderen”

Delphine Jacobs, kinder- en jeugdpsychiater

“Als eerste minister en moeder van vier kinderen besef ik zeer goed welke impact de
lockdown heeft op het leven van de jongsten onder ons. Ik ben blij het meterschap op mij te mogen nemen van het JOY platform, dat de initiatieven en kennis van de verschillende organisaties en experts in ons land bundelt. Zo kunnen ouders en zorgverleners terugvallen op een positieve ondersteuning. Het is van primordiaal belang dat de jongste generatie zich veilig voelt en dat jongeren zich, ondanks deze uitzonderlijke gezondheidssituatie, op alle niveaus blijven ontwikkelen.”

 Meter van het JOY-platform, Sophie Wilmès

“Aan het begin van de epidemie was er veel onduidelijkheid over de rol die kinderen hadden bij de verspreiding van het virus. Intussen is uit meerdere studies gebleken dat lagere schoolkinderen niet de motor van de Covid-19-crisis zijn. Ze zijn niet de verspreiders, zijn minder vatbaar voor infecties en indien ze geïnfecteerd raken, zijn ze minder ernstig ziek. Nu daar meer duidelijkheid over bestaat, is het dringend tijd dat we deze kennis breed verspreiden om het negatief effect van de crisis op de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te beperken. We zien alvast dat de overheid in haar nieuwe richtlijnen rekening heeft gehouden met deze realiteit. De verstrenging van de maatregelen is er op gericht een zo normaal mogelijke herstart in september te kunnen verzekeren. Bij de inperking van het aantal sociale contacten tot vijf per gezin, worden kinderen onder 12 jaar niet meegerekend. Dit wijst er eveneens op dat de beleidsmakers erkennen dat het gevaar tot verspreiding bij kinderen bijzonder klein is.”

Ann De Guchtenaere, Secretaris-Generaal van de European Academy of Pediatrics en Voorzitter van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde

“ Zelfs tijdens een crisisperiode moeten de rechten van het kind optimaal gewaarborgd worden, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare kinderen. De JOY-campagne, gelanceerd in overleg tussen overheden, kinder- en jeugdpsychiaters, experten in en verdedigers van de kinderrechten, heeft als oogmerk de negatieve effecten van de Coronacrisis op de ontwikkeling, het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren in België te verminderen. De campagne geeft onze wil aan om met alle betrokken partijen een zogenaamde ‘kinderrechtenreflex’ te creëren, die behelst dat hun belang onderzocht en in acht wordt genomen voorafgaand aan het nemen van elke beslissing die hen aanbelangt. We onderstrepen ook het belang van op maat gemaakte communicatie, gericht tot kinderen en jongeren, die hen toegang verleent tot het recht op informatie en participatie ”

Karen Van Laethem, Voorzitter Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Onze partners